Com formar la generació digital

Com formar la generació digital

La revolució tecnològica ha canviat ja molts aspectes de les nostres vides, hàbits socials i indústries senceres, des del consum de música i de publicacions fins a la manera d’entretenir-se, de comprar … I també canvia la manera d’accedir al coneixement. Cal acceptar-ho i adaptar-nos a això.

Aquesta reflexió la fa la sociòloga especialista en comunicació Imma Tubella, que ha treballat en la innovació universitària en els seus més de set anys com a rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)-va deixar el va carregar el dia 3 – i que ocupa una càtedra de l’ Collège d’Études Mondiales de París . Aquest organisme, afavorit pel Govern francès i institucions com la Universitat de la Sorbona, reuneix especialistes de les ciències tècniques i socials (entre ells, quatre Nobel) per refrescar el pensament mundial i repensar l’educació superior.

Magazine – MARTA RICART GABRIEL

Són molts els experts en educació que consideren que l’ensenyament no respon adequadament, de manera majoritària, a les noves exigències socials, a la formació que hauria de donar als joves del segle XXI per facilitar-los, per exemple, un reeixit desembarcament al mercat laboral . Afirmen que molt del que se’ls ensenya no els serveix després, del que es culpa en part per que molts abandonin els seus estudis.

“Certament, cal que la universitat s’adapti al món actual, sobretot mirant a l’ocupació, si no, el resultat és catastròfic, per exemple a Espanya, on es veu pels titulats que no troben feina. Avui, se segueix formant a universitaris pensant en ocupacions en grans empreses tradicionals més que en els nous treballs o per ser emprenedors “, assegura l’especialista nord-americà en educació Charles Fadel, fundador i responsable del Center for Currículum Redesign , col·laborador de destacades institucions i universitats i coautor d’un llibre que ha assegut càtedra, 21st Century Skills -no traduït a l’espanyol-.

“A França -explica Tubella-, l’École Centrale de París (històrica escola d’enginyeries) fa temps que va començar a assenyalar la necessitat de canviar perquè va veure que la formació dels seus enginyers seguia sent més pensada per a la indústria del segle XIX i XX que la del XXI. Avui no es pot formar per a un món que ja no existeix, no es pot seguir fent el que es feia”.

El món ja no és el mateix que el de només 10 o 15 anys enrere. La gran implantació de les noves tecnologies en la societat (ordinadors, tauletes, telèfons mòbils, internet, xarxes socials) ha canviat molts aspectes, hàbits de vida, i més encara en les generacions joves, que creixen familiaritzades amb aquest món, per alguna cosa es les anomena generació net o IM (per missatge instantani, en anglès), o nadius digitals …

Adverteixen alguns educadors que aquestes generacions ja s’han d’ensenyar tenint en compte efectes d’aquest món digital com que no conceben no participar ni poder triar; exigeixen respostes immediates; costa més retenir la seva atenció en un únic tema; els resulta fàcil treballar en xarxa, relacionar aspectes … Però a la majoria se’ls educa amb poques diferències respecte a 20 anys enrere.

El món tecnològic canvia conceptes bàsics. “Abans podies dir a un alumne que busqués en l’enciclopèdia si necessitava una informació i el que trobava es donava per vàlid, acceptat en general. Ara, aprendre també consisteix en gestionar la informació, cercar entre la hiperinformació que hi ha a internet, interpretar-la, resoldre dades conflictius o saber crear informació i comunicar-la”, subratlla Andreas Schleicher , responsable del programa PISA de l’ Organització de Cooperació i Desenvolupament (OCDE), que avalua els coneixements dels alumnes de diferents països als 15 o 16 anys, al final de l’ensenyament obligatori.

L’escola, la universitat, condensades a la foto fixa d’una classe magistral, del professor parlant a uns alumnes asseguts en els seus pupitres i escoltant, sembla obsoleta, encara que sigui una realitat encara en bona mesura. L’educació s’ha d’adaptar a la societat digital, entre els trets definitoris estan aquest accés, inabastable i immediat, a tota la informació, al coneixement, així com la capacitat d’interacció i de personalització.

En els últims anys, experts, professorat, pares, institucions educatives i no educatives, públiques i privades, s’han bolcat en repensar aquest canvi, que s’ha de fer a marxes forçades per evitar que els alumnes caiguin en la bretxa digital. S’avança relativament ràpid en l’aprofitament de les possibilitats educatives de les tecnologies. En l’àmbit universitari, els centres de més prestigi com el MIT, Stanford o Harvard de EUA , han liderat el procés d’abocar els seus coneixements a la xarxa. S’ha multiplicat l’oferta universitària on line i les plataformes d’universitats, professors, alumnes (Coursera, Udacity, EDX …) que bolquen coneixement a la xarxa.

L’última revolució són els MOCC (massive open online courses), els cursos de professors universitaris accessibles a qualsevol tipus de persona per internet i de forma gratuïta, quan fins ara molts eren d’elit. Aquests cursos permeten portar els estudis de Princeton, la Autònoma de Barcelona o la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED), per exemple, a alumnes de tota mena i de tot el món-com una idea nascuda als EUA, també se l’acusa de colonitzar amb el model americà-. Algun estudi ja ha constatat que només el 10% dels inscrits finalitza el curs i només la meitat s’avalua, però l’oferta atrau qualsevol. Va des “Algorismes II” (curs de set setmanes) fins a “Desenvolupament democràtic” (10 setmanes) o “Introducció a la guitarra” (sis setmanes). Des de la iniciació a la quàntica o l’alta cuina, fins al nivell més elevat en l’últim programari.

“El que estem veient són tendències encara, però mostren com pot ser el futur. I el que s’està veient és que molts estudiants comencen a fer-se els seus plans d’estudis. No volen anar un any, tres o quatre, a una universitat, fer un grau o postgrau, sinó estudis més flexibles, trien què volen saber o què necessiten saber i el busquen. Que un vol muntar un negoci de comerç electrònic: fa un curs d’emprenedor, un altre de comptabilitat, un altre d’e-comerç … No tinc cap dubte que la universitat tradicional haurà de revisar la seva oferta o la gent no s’inscriurà”, explica Imma Tubella .

El canvi per a les universitats pot ser enorme. Una enquesta entre experts i professors del Pew Research Center de EUA. indicava que el 60% creia que el 2020 la universitat seria molt diferent de l’actual. No es creu que desapareguin els campus, però sí que es redueixin, que se centrin en laboratoris … -en EUA s’especula amb què passarà amb els equips esportius dels seus campus-. La diversa oferta universitària on line i la personalització, l’opció de picotejar estudis en un o altre centre difumina el concepte de formació reglada i no reglada i obliga a modificar els mètodes d’avaluació i acreditació de coneixements, que no seran gratuïts.

Han sorgit agències que avaluen coneixements, així com els passaports i certificats de coneixements, que recullen en quins àmbits s’ha format una persona, per optar a una feina, per exemple. Però encara no s’ha definit qui ha d’acreditar i com es generalitza i garanteix la qualitat d’aquesta acreditació.

No és una qüestió fàcil, com bé sap Rafael Llavori , cap de la unitat de relacions institucionals i internacionals de la Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (Aneca, dependent del Govern espanyol) i membre del comitè executiu de la ENQA , l’associació d’agències de qualitat europees. Aquests organismes són els encarregats d’avaluar la qualitat de les institucions i els programes universitaris (plantilles de professorat, sistemes d’ensenyament i avaluació …, encara que no els coneixements dels estudiants). “Definir la formació ideal d’avui és molt difícil-diu-, ja que no podem pretendre formar supermen i superwomen. Normalment, la gent cursa estudis de manera vocacional o pensant en el futur professional, però és veritat que el marc ha canviat i hi ha una formació extra, que no se cenyeix als programes tradicionals “.

Just ara es comencen a avaluar a Espanya les titulacions (graus i màsters) aprovades dins el Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), l’anomenat pla de Bolonya per renovar i harmonitzar els estudis universitaris dels països europeus. Aquests estudis s’haurien d’habilitar als joves d’avui endavant per a un millor recorregut professional.

Explorar com es pot ensenyar amb les noves tecnologies ha deixat en un segon pla la revisió de què s’ensenya, dels continguts, tot i que la majoria dels experts admet que aquesta renovació és imprescindible. “Les universitats es pregunten què han de ensenyar, però poques tenen encara la resposta-reconeix Charles Fadel -. Estan pressionades pels cursos en línia, l’endeutament dels estudiants … les grans institucions es mouen, però la majoria dels centres és de nivell mitjà “.

Canviar com i què s’ensenya planteja grans dificultats ja que suposa modificar la formació dels docents, crear materials … Hi ha problemes com, per exemple, que avui s’exigeix ​​formar per treballs o per manejar tecnologies “que encara ni s’han creat més no”, adverteix Andreas Schleicher .

¿Haurien de deixar d’ensenyar assignatures tradicionals? Potser, però ningú s’atreveix a dir quins. Sí que caldria revisar temaris, eliminar el antiquat per deixar lloc a noves àrees amb què manejar-se en la tecnociència o el món econòmic. Els estudiants del segle XXI hauran de seguir adquirint coneixements de Llengua, Història, Geografia, Art, Ciències, Matemàtiques, però a més, nocions d’economia i iniciativa empresarial, de consciència global i civisme, de mediambientalisme …

Fadel, com altres especialistes en innovació educativa, subratlla la importància de “ensenyar habilitats, competències (skills), al costat de inculcar coneixements”. L’objectiu és “ensenyar a aprendre”, diu, perquè es considera que en aquest món canviant s’haurà de seguir aprenent.

Hi ha llistats d’aquestes competències que hauria d’adquirir tot estudiant: pensament crític i capacitat per a la resolució de problemes; domini de la comunicació oral i escrita, capacitat de manejar-se amb les tecnologies i d’analitzar la informació; curiositat; creativitat. Altres afegeixen el domini d’idiomes; responsabilitat cívica i ètica, col·laboració, motivació, agilitat, adaptabilitat; iniciativa, esperit emprenedor i de lideratge.

Sorgeixen matisos, segons es pensi a formar una ment intel·lectual, en formar els Steve Jobs o Bill Gates del futur … Hi ha fórmules com la del 70/20/10, que intenta ensenyar segons la idea que el 70% de l’aprenentatge es fa de la vida real, l’experiència laboral i resolent problemes-només el 10% s’adquireix en l’ensenyament formal, i el un altre 20%, de treballar amb models de comportament-. En qualsevol cas, Matemàtiques, Llengua o altres assignatures es consideren una via per adquirir aquestes habilitats.

D’ara endavant, segurament si algú vol ser professor de Matemàtiques , saber comunicació l’ajudarà. O no es pot tenir un discurs crític sense estudis de lletres, d’humanitats …, creuen els especialistes. “L’habilitat d’aprendre és important, però en realitat sempre aprenem a través d’aprendre alguna cosa”, precisa Schleicher en el que sona a embarbussaments. Vol dir que les matèries bàsiques s’ensenyaran, però de forma diferent.

“L’èxit de l’educació-continua-no és que l’alumne aprengui uns continguts sinó que el que sàpiga el pugui extrapolar, aplicar en noves situacions. Per exemple, la qüestió no és si cal ensenyar Matemàtiques de manera més o menys rigorosa, sinó assegurar que no són per a l’alumne un món de teoremes i equacions, sinó un llenguatge que l’ajudin a descriure, estructurar i entendre el món, quan tradicionalment s’ensenyen com una cosa abstracte. I el mateix amb altres matèries “.

Charles Fadel subratlla la necessitat d’un equilibri, tant en l’educació universitària com en etapes prèvies, “entre teoria i pràctica i entre el tecnològic i el social”. I subratlla que, sobretot, cal entendre a la universitat “el món de fora, quan la majoria dels acadèmics avui no té aquesta perspectiva”. “L’educació s’ha de centrar més en maneres de pensar de forma crítica i creativa, de resoldre problemes i prendre decisions, en maneres de treballar incloent la comunicació i col·laboració, explotant les eines tecnològiques i sense oblidar la capacitat de viure en un món multifacètic com a ciutadans actius i responsables “, resumeix Schleicher.

Així, defensa la necessitat de formar ments capaces de buscar connexions creatives entre diferents camps, és a dir multidisciplinaris, cosa que ara només s’incentiva a Europa en els països nòrdics, diu. “S’ha acabat el món dividit entre generalistes i especialistes-assegura-, cada dia més expliquen els versàtils, capaços d’aplicar competències en profunditat i en un creixent ventall de situacions, experiències, capaços d’adquirir noves habilitats, de construir relacions, assumir nous rols, adaptar-se, créixer i reposicionar-se en un món en canvi “. “D’ara endavant-coincideix Llavori-, una persona ja no treballarà en una única cosa la resta de la seva vida. I no s’ha de veure com negatiu, pot ser un canvi professional a millor, però exigirà competències diverses”.

“El pla de Bolonya suposava un esforç per donar flexibilitat als estudis superiors (els graus) de cara al mercat laboral i enfocar-los a competències concretes gràcies al màster”, indica Llavori. Es tendia així al model nord-americà d’estudis inicialment generalistes i després especialitzant-se en àmbits determinats. Una altra cosa és que, amb la crisi, es dubta que s’hagi pogut portar els plans de Bolonya a la recta final.

“El pla de Bolonya a la base segurament buscava aquesta transformació universitària necessària per al futur, però en la meva opinió ha quedat en una harmonització de crèdits. En canviar continguts s’ha avançat poc, perquè els que plantejaven la reforma eren el que impartien continguts tradicionals”, indica Tubella.

La crisi, la volatilitat econòmica, la incertesa per als propers anys, afegeixen pressió al canvi accelerat de l’educació superior. En EUA apressa el problema del car que és l’accés a la universitat, que fa que molts estudiants estiguin endeutats durant molts anys, el que condiciona el seu futur laboral. A Espanya (i altres països europeus), a part de l’augment de les taxes universitàries, que també pot limitar l’accés, la universitat veu la necessitat de resituar en un context de gran reducció de fons públics, que ja no es creu que sigui conjuntural.

“Les universitats no poden continuar fent el que feien, no ens enganyem, cal repensar-les. Es pot fer? Sí, I això no és dolent, no és només per la crisi, obeeix al canvi social “, assegura Imma Tubella.

%d bloggers like this: