L’educació també en crisi, però ens ho prenem amb humor.

La Constant de Conway i la desintegració audioactiva

Look and Say Sequence Substrings

La constant de Conway és una constant matemàtica lligada a la tassa de creixement del nombre de xifres d’una successió coneguda com desintegració audioactiva (en anglès audioactive decay) o Look-and-Say (“Mira i digues“). En aquesta successió, cada terme s’obté agrupant les xifres iguals de l’anterior i recitant-les.

Per exemple, si x_0=1 (“un u”), els termes seran:

x_1=11 (“dos uns –> 21”)
x_2=21 (“un dos un u –> 1211”)
x_3=1211 (“un u un dos dos uns –> 111221”)
x_4=111221 (“tres uns dos dosos un u –> 312211”)
x_5=312211 (“un tres un u dos dosos dos uns –> 13112221”)
etc.

El procés és similar a l’empleat en el sistema de compressió Run-length encoding.

Independentment del terme inicial  x_o triat (amb l’única excepció del 22), la successió divergeix i la raó entre el nombre de xifres de x_n i x_{n-1} tendeix a un valor fix que és la constant de Conway, \lambda \approx 1,303577269 . Aquesta constant és un nombre irracional algebraic, i de fet és l’única solució positiva de l’equació polinòmica de grau 71:

 x^{71}-x^{69}-2x^{68}-x^{67}+2x^{66}+2x^{65}+x^{64}-x^{63}-x^{62}-x^{61}-x^{60}-x^{59}+
 2x^{58}+5x^{57}+3x^{56}-2x^{55}-10x^{54}-3x^{53}-2x^{52}+6x^{51}+6x^{50}+x^{49}+9x^{48}-3x^{47}-
 7x^{46}-8x^{45}-8x^{44}+10x^{43}+6x^{42}+8x^{41}-5x^{40}-12x^{39}+7x^{38}-7x^{37}+7x^{36}+x^{35}-
 3x^{34}+10x^{33}+x^{32}-6x^{31}-2x^{30}-10x^{29}-3x^{28}+2x^{27}+9x^{26}-3x^{25}+14x^{24}-8x^{23}-
 7x^{21}+9x^{20}+3x^{19}-4x^{18}-10x^{17}-7x^{16}+12x^{15}+7x^{14}+2x^{13}-12x^{12}-4x^{11}-
 2x^{10}+5x^9+x^7-7x^6+7x^5-4x^4+12x^3-6x^2+3x-6=0

En prendre 22 (“dos dosos”) com a terme inicial, la successió és degenerada perquè tots els termes següents tornaran a ser 22.

Solucions del polinomi de Conway en el pla complex.

«Desintegració audioactiva»

John Conway va qualificar aquesta successió de «desintegració audioactiva» (audioactive decay), un joc de paraules sobre la desintegració radioactiva, posant èmfasi en el comportament dels termes de la successió. Conway va mostrar que, a partir d’un determinat punt, gairebé tots els termes de la successió es poden descompondre en 92 subtermes, als quals els va denominar elements, per analogia amb els elements químics. Aquests elements funcionen com a entitats independents, no interactuen amb els altres dígits del terme i es descomponen en un altre o altres elements en el següent terme de la successió.

Per exemple, l’element més simple, anomenat hidrogen, és la seqüència estable 22.

El manganès, 3113322112,  dóna lloc al 132123222112, que al seu torn es descompon en els elements prometio (132)  i sodi (123222112).

La llista d’elements està confeccionada de manera que, començant per l’últim element, l’urani (3) cadascun dels elements anteriors fa la seva aparició al llarg de successives iteracions fins arribar al primer, l’hidrogen, al cap de 91 iteracions.

Z Element Prové de Es descomposa Desenvolupament Longitut
1 Hidrogen 7 elements: H, He, Sc, Ga, Zr, Ce, Ta 1 element: H (estable) 22 2
2 Heli 1 element: Li 5 elements: Hf, Pa, H, Ca, Li 13112221133211322112211213322112 32
3 Liti 2 elements: He, Be 1 element: He 312211322212221121123222112 27
4 Beril·li 1 element: B 3 elements: Ge, Ca, Li 111312211312113221133211322112211213322112 42
5 Bor 1 element: C 1 element: Be 1321132122211322212221121123222112 34
6 Carboni 1 element: N 1 element: B 3113112211322112211213322112 28
7 Nitrogen 1 element: O 1 element: C 111312212221121123222112 24
8 Oxigen 1 element: F 1 element: N 132112211213322112 18
9 Fluor 1 element: Ne 1 element: O 31121123222112 14
10 Neó 1 element: Na 1 element: F 111213322112 12
11 Sodi 2 elements: Mg, As 1 element: Ne 123222112 9
12 Magnesi 1 element: Al 2 elements: Pm, Na 3113322112 10
13 Alumini 1 element: Si 1 element: Mg 1113222112 10
14 Silici 2 elements: P, Mn 1 element: Al 1322112 7
15 Fòsfor 1 element: S 2 elements: Ho, Si 311311222112 12
16 Sofre 1 element: Cl 1 element: P 1113122112 10
17 Clor 1 element: Ar 1 element: S 132112 6
18 Argó 1 element: K 1 element: Cl 3112 4
19 Potassi 1 element: Ca 1 element: Ar 1112 4
20 Calci 13 elements: He, Be, Sc, Ga (2 vegades), Zr, Ru, Te, Ce, Sm, Gd, Tm, Ta, Re 1 element: K 12 2
21 Escandi 1 element: Ti 5 elements: Ho, Pa, H, Ca, Co 3113112221133112 16
22 Titani 1 element: V 1 element: Sc 11131221131112 14
23 Vanadi 1 element: Cr 1 element: Ti 13211312 8
24 Crom 1 element: Mn 1 element: V 31132 5
25 Manganès 1 element: Fe 2 elements: Cr, Si 111311222112 12
26 Ferro 1 element: Co 1 element: Mn 13122112 8
27 Cobalt 5 elements: Sc, Ni, Ce, Tm, Gd 1 element: Fe 32112 5
28 Níquel 1 element: Cu 2 elements: Zn, Co 11133112 8
29 Coure 1 element: Zn 1 element: Ni 131112 6
30 Zinc 3 elements: Ni, Ga, Sm 1 element: Cu 312 3
31 Gal·li 1 element: Ge 6 elements: Eu, Ca, Ac, H, Ca, Zn 13221133122211332 17
32 Germani 3 elements: Be, As, Re 2 elements: Ho, Ga 31131122211311122113222 23
33 Arsènic 1 element: Se 2 elements: Ge, Na 11131221131211322113322112 26
34 Seleni 1 element: Br 1 element: As 13211321222113222112 20
35 Brom 1 element: Kr 1 element: Se 3113112211322112 16
36 Kriptó 1 element: Rb 1 element: Br 11131221222112 14
37 Rubidi 1 element: Sr 1 element: Kr 1321122112 10
38 Estronci 1 element: Y 1 element: Rb 3112112 7
39 Itri 1 element: Zr 2 elements: Sr, U 1112133 7
40 Zirconi 1 element: Nb 4 elements: Y, H, Ca, Tc 12322211331222113112211 23
41 Niobi 1 element: Mo 2 elements: Er, Zr 11131221133221131112211312221 29
42 Molibdè 1 element: Tc 1 element: Nb 13211322211312113211 20
43 Tecneci 2 elements: Zr, Ru 1 element: Mo 311322113212221 15
44 Ruteni 1 element: Rh 3 elements: Eu, Ca, Tc 132211331222113112211 21
45 Rodi 1 element: Pd 2 elements: Ho, Ru 311311222113111221131221 24
46 Pal·ladi 1 element: Ag 1 element: Rh 111312211312113211 18
47 Plata 1 element: Cd 1 element: Pd 132113212221 12
48 Cadmi 1 element: In 1 element: Ag 3113112211 10
49 Indi 1 element: Sn 1 element: Cd 11131221 8
50 Estany 1 element: Sb 1 element: In 13211 5
51 Antimoni 1 element: Te 2 elements: Pm, Sn 3112221 7
52 Teluri 1 element: I 3 elements: Eu, Ca, Sb 1322113312211 13
53 Iode 1 element: Xe 2 elements: Ho, Te 311311222113111221 18
54 Xenó 1 element: Cs 1 element: I 11131221131211 14
55 Cesi 1 element: Ba 1 element: Xe 13211321 8
56 Bari 1 element: La 1 element: Cs 311311 6
57 Lantà 1 element: Ce 1 element: Ba 11131 5
58 Ceri 1 element: Pr 4 elements: La, H, Ca, Co 1321133112 10
59 Praseodimi 1 element: Nd 1 element: Ce 31131112 8
60 Neodimi 1 element: Pm 1 element: Pr 111312 6
61 Prometi 5 elements: Mg, Sb, Sm, Er, Bi 1 element: Nd 132 3
62 Samari 1 element: Eu 3 elements: Pm, Ca, Zn 311332 6
63 Europi 4 elements: Ga, Ru, Te, Gd 1 element: Sm 1113222 7
64 Gadolini 1 element: Tb 3 elements: Eu, Ca, Co 13221133112 11
65 Terbi 1 element: Dy 2 elements: Ho, Gd 3113112221131112 16
66 Disprosi 1 element: Ho 1 element: Tb 111312211312 12
67 Holmi 8 elements: P, Sc, Ge, Rh, I, Tb, Er, Rn 1 element: Dy 1321132 7
68 Erbi 2 elements: Nb, Tm 2 elements: Ho, Pm 311311222 9
69 Tuli 1 element: Yb 3 elements: Er, Ca, Co 11131221133112 14
70 Ytterbi 1 element: Lu 1 element: Tm 1321131112 10
71 Luteci 1 element: Hf 1 element: Yb 311312 6
72 Hafni 2 elements: He, Ta 1 element: Lu 11132 5
73 Tàntal 1 element: W 5 elements: Hf, Pa, H, Ca, W 13112221133211322112211213322113 32
74 Wolframi 2 elements: Ta, Re 1 element: Ta 312211322212221121123222113 27
75 Reni 1 element: Os 3 elements: Ge, Ca, W 111312211312113221133211322112211213322113 42
76 Osmi 1 element: Ir 1 element: Re 1321132122211322212221121123222113 34
77 Iridi 1 element: Pt 1 element: Os 3113112211322112211213322113 28
78 Platí 1 element: Au 1 element: Ir 111312212221121123222113 24
79 Or 1 element: Hg 1 element: Pt 132112211213322113 18
80 Mercuri 1 element: Tl 1 element: Au 31121123222113 14
81 Tali 1 element: Pb 1 element: Hg 111213322113 12
82 Plom 1 element: Bi 1 element: Tl 123222113 9
83 Bismut 1 element: Po 2 elements: Pm, Pb 3113322113 10
84 Poloni 1 element: At 1 element: Bi 1113222113 10
85 Àstat 1 element: Rn 1 element: Po 1322113 7
86 Radó 1 element: Fr 2 elements: Ho, At 311311222113 12
87 Franci 1 element: Ra 1 element: Rn 1113122113 10
88 Radi 1 element: Ac 1 element: Fr 132113 6
89 Actini 2 elements: Ga, Th 1 element: Ra 3113 4
90 Tori 1 element: Pa 1 element: Ac 1113 4
91 Protactini 4 elements: He, Sc, Ta, U 1 element: Th 13 2
92 Urani 1 element: Y 1 element: Pa 3 1

28 de maig: Celebrem el Dia Internacional del Joc!

www.diadeljoc.org

Perquè jugar és un dret!

Manifest

La comunitat internacional és unànime en la seva aspiració de protegir i fomentar el desenvolupament dels individus des del seu naixement, sense importar el seu origen nacional, social o cultural, posició econòmica o qualsevol altra condició.

Així ho exposa la Declaració Universal dels Drets Humans i és l’esperit de la Convenció sobre els Drets de l’Infant (1989) que vetlla pel respecte a la dignitat i el valor de cada individu en minoria d’edat. Perquè de la qualitat de la infància dels nens i nenes depèn la supervivència, l’estabilitat i el progrés de totes les nacions i, de fet, de la humanitat.

L’article 31 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant expressa que “els estats parts reconeixen el dret de l’infant al descans i l’esbarjo, al joc i a les activitats recreatives pròpies de la seva edat, així com a participar lliurement en la vida cultural i en les arts”. Els beneficis del joc són considerables i indiscutibles. Jugar és una font inesgotable de plaer, alegria, descobriments, reptes i satisfaccions, que permet un creixement equilibrat del cos, la intel·ligència, l’afectivitat i la sociabilitat. Ara i sempre el joc és i ha estat un element fonamental en el desenvolupament de les persones. Imprescindible per a un harmoniós creixement. Un nen que juga és un nen sa.

No obstant això, cal reconèixer que en tots els països del món hi ha infants que viuen en condicions excepcionalment difícils que els impedeixen exercir l’esmentat dret, i que en moltes nacions la majoria de menors es veuen obligats a anticipar-se a les activitats de l’edat adulta fent impossible que dediquin temps a l’oci.

Però també en altres països suposadament més ben situats els nens i nenes tenen limitat el seu dret al joc en la mesura que es prioritzen les activitats aparentment útils, relegant el joc a espais d’entreteniment, recuperació d’energies o simple pèrdua de temps, com si aquest fos una espècie de xarampió infantil, que afortunadament, a certa edat desapareix.

Manifestem que:

 • El joc constitueix una activitat essencial per al desenvolupament de l’individu com ho és l’educació, l’alimentació o la salut.
 • Si els nens, nenes i joves poguessin créixer en l’alegria del joc esdevindrien adults amb més salut física i mental, i l’actitud lúdica els acompanyaria sempre.
 • El joc és una valuosa eina per a generar una societat millor, fomentant la comunicació entre les persones, aprofundint en les relacions dels individus d’una comunitat i reconciliant postures antagòniques.
 • El joc potencia la creativitat i el talent, estimulant la possibilitat de veure les coses de diferents maneres, afavorint ments obertes, alimentant la capacitat de transformar els conceptes i imaginar noves perspectives.
 • El joc incideix directament en el desenvolupament de la intel·ligència emocional: en la capacitat de controlar les emocions, l’automotivació, el reconeixement de les emocions alienes i el control de les relacions.

Per tot això ens comprometem a:

 • Recordar i promoure des dels nostres diferents perfils socials-ciutadans, treballadors, responsables de polítiques públiques, educadors, empresaris, usuaris de serveis, … – els fonaments de l’article 31 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant.
 • Promocionar la importància del joc en la vida de les persones, començant pel nostre entorn més proper (la família) i ampliant la nostra àrea d’influència sempre que ens sigui possible.
 • Impulsar i participar en activitats lúdiques per a nens i adults, compartint l’alegria i el plaer de jugar en la nostra vida privada i social.
 • Donar suport a la celebració del Dia Internacional del Joc perquè unifiqui, difongui i amplifiqui el convenciment que jugar és un dret per a la infància i una necessitat al llarg de la vida.

Decàleg

El joc és un mitjà de socialització extraordinari, però, què hem de fer perquè els infants juguin en bones condicions?

 1. Interessar-nos per les seves aficions i compartir-les
 2. Acompanyar el joc
 3. Crear un clima càlid i tendre
 4. Afavorir el sentiment de confiança
 5. Reconèixer i apreciar els sentiments que s’expressen en el joc
 6. Ajudar-los a fer més reals les seves fantasies
 7. Permetre les joguines fortuïtes, estimular les joguines inventades i seleccionar les que comprem
 8. Ocupar-nos per la salut i el manteniment de les joguines: endreçar.les, cuidar-les, netejar-les …
 9. Divertim-nos junts i dediquem-nos temps. Busquem espais de complicitat.
 10. Facilitem-nos espais on jugar, temps per jugar, companys amb qui jugar, joguines segures amb les que jugar.

Com ens afectaran les tempestes solars?

Les regions polars, les més exposades a les partícules energètiques que vénen del sol.

El més probable és que l’activitat solar segueixi augmentant fins al 2013 però els astrònoms reconeixen que la predicció té un gran marge d’error.

LA VANGUARDIA – JOSEP CORBELLAEl rugit del Sol (pdf)

Flashback al 13 de març de 1989. Un núvol de protons d’alta energia emesos hores abans pel Sol arriba a la Terra. L’escut magnètic del planeta desvia els protons i els envia cap a la perifèria del sistema solar. Però l’escut té dos punts vulnerables, un sobre el pol Nord i l’altre sobre el pol Sud, i part dels protons aconsegueixen entrar a l’atmosfera. En els cels de les regions polars apareixen aurores espectaculars. No només les característiques aurores verdes que dibuixen els àtoms de nitrogen en les capes altes de l’atmosfera. També aurores vermelloses dibuixades per àtoms d’oxigen en capes més baixes. La tempesta solar és tan intensa que al Canadà indueix corrents magnètiques arran de terra i provoca sobrecàrregues en transformadors d’alta tensió. Al Quebec, on l’hivern és fred, cau la xarxa elèctrica i cinc milions de persones es queden sense electricitat durant nou hores. Les pèrdues al país s’estimen en 2.000 milions de dòlars. Als Estats Units i el Regne Unit, les xarxes resisteixen però les companyies elèctriques es troben amb desenes de transformadors inoperants. Les agències espacials, quan fan balanç de danys, han perdut la comunicació de manera temporal amb 1.600 naus i satèl·lits. Llegeix la resta d’aquesta entrada »

Aprendre de les derrotes… ( #somiserem un equip petit )

Permeteu que avui em limiti a copiar literalment aquest post de “Txeiks” del seu bloc “SOMA Pensaments i vivències sobre educació, cultura i actualitat“, no es pot explicar millor:

Em va emocionar veure el Camp Nou d’empeus aplaudint i animant el seu equip eliminat de la Champions.

De la mateixa manera, el diumenge després de la derrota del clàssic em va encantar veure tanta gent amb la samarreta del Barça pels carrers de Girona.

Tots els que tenim un xic de perspectiva històrica patíem pensant en què passaria quan aquest somni s’acabés. Aquest dia sembla que ha arribat i podem estar tranquils perquè aquí no ha passat res.

La humilitat té aquestes coses: quan saps que ets petit, qualsevol victòria és un triomf i les derrotes no són cap tragèdia.

Els petits pugen amb facilitat i cauen sense estrèpit, s’entrebanquen, però amb la mateixa facilitat es tornen a aixecar.

L’humil no es mesura a si mateix pels resultats, sinó per l’esforç.

L’humil no menysté les dificultats perquè coneix les seves pròpies febleses.

L’humil s’adona de la desproporció que existeix entre les seves possibilitats i els seus objectius per això es veu obligat sempre a somiar.

Un somni que no s’acabarà mai, perquè per més brillant que sigui el nostre joc, per més títols que aconseguim, per més lloances que ens dediqui la premsa internacional mai hem de perdre de vista el que som i serem: un equip petit.

Decàleg de la febre.

Sobre la febre de nostres fills

1. La febre no és una malaltia, és un mecanisme de defensa de l’organisme contra les infeccions, tant les causades per virus com per bacteris.

2. La febre per si mateixa no causa dany cerebral, ni ceguesa, ni sordesa, ni mort.

3. Alguns nens predisposats (4%) poden tenir convulsions per febre però el tractament de la febre no evita aquestes convulsions. Mai s’haurien de donar medicaments per baixar la febre amb aquest propòsit.

4. Cal tractar els nens febrils només quan la febre s’acompanya de malestar general o dolor. L’ibuprofèn i el paracetamol tenen la mateixa eficàcia per tractar el dolor i la seva dosificació s’ha de fer en funció del pes del nen i no de l’edat. La combinació o alternança d’ibuprofèn i paracetamol no és aconsellable

5. L’ús de draps humits, fregues d’alcohol, despullar als nens, dutxes, banys … per al tractament de la febre està desaconsellat.

6. No abrigar ni despullar massa el nen amb febre

7. El nen amb febre ha d’estar ben hidratat. Cal oferir freqüentment líquids i procurar que aquests tinguin hidrats de carboni (sucs de fruites, batuts, farinetes, etc.).

8. No és aconsellable l’ús de paracetamol o ibuprofèn després de la vacunació per prevenir les reaccions febrils o locals.

9. Ni la quantitat de febre ni el descens d’aquesta després d’administrar ibuprofè o paracetamol serveixen per orientar sobre la gravetat de la infecció.

10. Ha de vigilar signes d’empitjorament clínic i consultar amb caràcter urgent si el seu fill presenta:

– Taquetes a la pell, de color vermell fosc o morat, que no desapareixen en estirar la pell del voltant.

– Decaïment, irritabilitat o plor excessiu i difícil de calmar .

– Rigidesa de coll.

– Convulsió o pèrdua de coneixement.

– Dificultat per respirar (marca les costelles i enfonsa l’estèrnum, se senten com xiulets quan respira, respiració molt ràpida, agitada, etc.).

– Vòmits i / o diarrea persistents o molt abundants que causin deshidratació (llengua seca, absència de saliva, ulls enfonsats, etc.).

– Si no orina o l’orina és escassa

– Sempre requereix consulta urgent la febre en un nen menor de 3 mesos.

Com es tracta?

Pel que s’ha dit al principi, el primer serà plantejar-nos si hem de tractar la febre. El que hem de tractar és el malestar que pugui produir i no tant la febre en si. És a dir, tractar el nen i no al termòmetre. El més important no és la febre sinó l’estat general (“la pinta”) del nen. Si juga i està content és un senyal que es troba bé, encara que tingui febre, i no ha de preocupar massa, ni necessita cap tractament.

Si el nen es troba malament, per alleujar-lo pot:

Llevar-li una mica de roba pot ajudar, però no el desabrigueu si diu que sent fred.

Banyar-lo amb aigua tèbia, però mai freda. L’ideal és que el nen romangui tranquil uns minuts “en remull”. Com sempre, vigilat per una persona gran. No utilitzeu les compreses amb alcohol.

Si el nen està incòmode, pot donar-li algun medicament per baixar la febre i sobretot alleujar, que és l’objectiu principal. Els més emprats són el paracetamol i l’ibuprofèn. Si el nen és petit, usar en gotes o xarop. Seguir les dosis i les normes que s’aconsellen en el fullet del producte. Atengui més al pes que a l’edat.

No és convenient utilitzar rutinàriament 2 antitèrmics alhora o de forma alternativa. Si el nen està content, juga i no es troba malament, no caldrà donar antitèrmics encara que tingui febre. Tractant la febre no li curem res.Només intentem que es trobi menys molest.

No cal despertar el nen si està adormit per administrar un antitèrmic. Actualment es desaconsella l’ús d’àcid acetilsalicílic (Aspirina ®) per al tractament de la febre en nens i adolescents.

Oferir líquids amb freqüència per recuperar les pèrdues per l’excés de temperatura i prevenir així la deshidratació.

Els antibiòtics no són útils per tractar la febre ni les infeccions per virus que, d’altra banda, són la causa més freqüent de febre en els nens.

TRADUCCIÓ DEL POST DE “Pediatria, notas y mas“.

Imatges del llibre

LA MARIA ESTÀ MALALTA

Christian Tielmann

Il·lustrat per Hans Döring

Les fotos del Mercat de Primavera 2012

Si ets amic del facebook de l’AMPA IPSE podràs veure les fotografies del mercat de primavera de l’AMPA IPSE d’aquest any.

Àlbum Mercat de Primavera AMPA IPSE 2012

I com a mostra, algunes de les més simpàtiques.

😉

Roses Contra l’Oblit 2012 – Amics de la Gent Gran

http://www.amicsdelagentgran.org

Ja heu pensat a quina persona gran del vostre entorn li regalareu una rosa?

Serà un petit gest que farà feliç moltes persones grans.

Compartiu la vostra experiència i aviseu-nos dels casos de soledat que trobeu!

Vídeo promocional de la campanya 2012 de Roses Contra l’Oblit d’Amics de la Gent Gran, amb l’actriu catalana Àgata Roca com a protagonista i la participa de persones grans acompanyades, voluntaris i voluntàries de l’organització. L’objectiu de la iniciativa solidària és que el màxim nombre de persones grans soles tinguin una rosa i companyia per Sant Jordi. Comparteix l’experiència a https://www.facebook.com/amicsdelagentgran

Audiovisual d’Amics de la Gent Gran que es projecta a les xerrades de les escoles de la campanya Roses Contra l’Oblit 2102. Amb el lema “Per Sant Jordi, totes les persones grans amb rosa”, aquest projecte que pretén sensibilitzar la comunitat educativa sobre el problema de la soledat en les persones grans.

Internet, el més important després del menjar.

El 27% dels enquestats va admetre que internet era ja un element imprescindible en la seva vida.

Yahoo! ha preguntat als participants del VIII Fòrum Professional de l’anunciant sobre els usos que li donen a internet, la importància de l’eina en les seves vides i el valor de les marques en xarxes socials.

Les conclusions són, si més no, llamatives. “Amb què no podries viure?” va ser la pregunta planejada a més de 1.700 persones. El 42% va dir que no podrien imaginar-se una vida sense menjar, seguit d’un 27% que va titllar a internet d’element imprescindible en la seva trajectòria vital. Les altres opcions a la llista eren la televisió, el telèfon mòbil o el llit.

Amb internet com un dels més importants components del dia a dia, el ecommerce és una pràctica cada vegada més estesa. La meitat dels enquestats va admetre fer reserves de vacances en línia, el 32% va associar les compres en línia amb l’entreteniment.

Les compres offline són majoritàriament les d’alimentació (70%), roba (56%) i bellesa (52%). Segons l’informe, el 35% dels entrevistats compra gadgets indistintament en botiga o a través del web.

La majoria admet consultar la xarxa abans de fer una compra, encara que amb variacions depenent del rang d’edat (els joves van abans dels fòrums que els majors de 50, que tenen com a primera opció a familiars i amics) .

Pel que fa a la presència de les marques en xarxes socials, els enquestats donen valor al contingut que ofereixin, els descomptes i promocions, la informació interessant i la identificació amb la marca i els seus valors.

Font: traducció de “Internet, lo más importante después de comer“.
Imatge: “Maslow: La pirámide de la era 2.0“.

;-)

Ens ho prenem amb una dosi d’humor:

La migdiada, el més important després de menjar.

ENTREVISTA a l’autora de la MASCOTA de l’AMPA IPSE 2012

Com ja sabeu, cada any la mascota de l’AMPA es renova gràcies al concurs que es convoca entre els alumnes de 4t de Primària. Des d’aquí volem agrair a tots el seu esforç i il·lusió, així com també a les seves tutores que ens han ajudat , dedicant-hi el temps i les explicacions necessàries.

D’entre tots els dibuixos presentats, finalment l’escollit per a representar l’AMPA durant el curs 2012-2013 ha estat el de la Joana Sánchez Basora, de 4rt B de primària.

Aquesta es la petita entrevista a l’autora de la mascota, per tal de felicitar-la personalment i conèixer-la una mica millor.

Entrevistador: Com se’t va acudir la idea de fer aquest dibuix?
Joana: Per que a l’escola mengem fruita i per que al cole som la pera.

E: Quin nom li posaries a la mascota?
J: Pera Marinera.

E: Te l’imaginaves d’algun color en especial?
J: Verda.

E: Coneixies les mascotes dels altres cursos?
J: Si, la foca, el pop, el regle i la vaca.

E: Saps què és l’AMPA de l’escola? I què fa?
J: Si, son pares del cole que fan reunions per decidir com millorar l’escola.

E: Quina relació té la mascota amb l’AMPA?
J: Que porta una samarreta que posa AMPA IPSE.

E: T’imaginaves que el teu dibuix podria guanyar? 
J: No, però havia somiat que guanyava.

E: Has guanyat algun altre concurs de dibuix o pintura?
J: No.

E: Què t’agrada més de la teva classe?
J: La profe i els amics.

E: Què t’agrada més de l’escola?
J: El pati.

E: Digues alguna cosa que t’agradaria que canviés o es pogués millorar?
J: Que posessin menys deures.

Si voleu conèixer les mascotes d’altres anys, cliqueu aquí

LA MASCOTA DE L’AMPA

%d bloggers like this: