‘Sí’ amb condicions a la idea que els directors escullin el professorat


Experts en educació recolzen donar més poder als directius si reten comptes de les seves decisions.

La pretensió dels aspirants a convertir-se en els primers directors professionals de centres públics d’intervenir en l’elecció del professorat, les seves retribucions i la formació que segueixen, que recollia ahir EL PERIÓDICO, no és un assumpte que els experts i altres agents de la comunitat educativa consultats, com pares i estudiants, vegin com una cosa desmesurada, sempre que hagin de rendir comptes de les seves decisions. Sindicats i representants de col·lectius com els catedràtics d’institut, contràriament, es mostren reticents, i fins i tot oposats, a la idea.

EL PERIÓDICO – CANVIS EN EL SISTEMA EDUCATIU – JORDI CASABELLA  – 13/3/12

Els especialistes en l’anàlisi del funcionament del sistema educatiu, tant si procedeixen del sector públic com del privat, posen l’accent en la necessitat de potenciar l’autonomia dels centres. “En un model com l’actual, amb poca autonomia, no té gaire sentit que els directors seleccionin mestres o professors. Si hi ha més marge de maniobra en la gestió de personal, llavors es tracta de fixar on estan els límits”, opina el catedràtic d’Educació Comparada de l’Autònoma (UAB), Ferran Ferrer.

Per la seva banda, Francisco Longo, director de l’Institut de Governança d’ESADE, també incideix en la importància de l’autonomia perquè, segons ell, “millora la qualitat”. Imma Fuyà, presidenta de la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes, agraeix el gest “valent” dels candidats a exercir com a directors professionals. “Les seves reivindicacions són de sentit comú”.

No obstant, per la secretària general de la federació catalana d’ensenyament de CCOO, Montserrat Ros, la nova figura professional no respon a l’ideari d’escola pública i a més a més “té el greu inconvenient que el director podrà intervenir sobre les condicions laborals del professorat”.

Llegir més …

 ‘Si’ amb condicions a la idea que els directors escullin el professorat (pdf)

Els decrets de direcció i autonomia obren el camí

La llei ca­ta­la­na d’e­du­ca­ci­ó, que va apro­var el Par­la­ment el 2009, va obrir la por­ta a les di­rec­ci­ons pro­fes­si­o­nals. L’a­pro­va­ció de dos de­crets que re­gu­len l’au­to­no­mia i la di­rec­ció dels cen­tres va desen­vo­lu­par poste­rior­ment aquests pre­cep­tes, en­ca­ra que de for­ma enca­ra in­su­fi­ci­ent. S’hau­rà d’es­pe­rar fu­turs re­gla­ments que tin­guin com a ob­jec­tiu des­ple­gar el con­tin­gut dels de­crets per va­lo­rar l’abast de la re­for­ma.

 

Finlàndia, el far del nord

MARÍA JESÚS IBÁÑEZ

Fin­làn­dia és el mo­del, l’e­xem­ple a se­guir. Fin­làn­dia i el seu exi­tós sis­te­ma edu­ca­tiu, els seus mag­ní­fics re­sul­tats en les pro­ves de l’ Infor­me PISA , les que va­lo­ren les com­pe­tèn­ci­es que te­nen els alum­nes a tot el món. Fin­làn­dia i la se­va fer­ma apos­ta per la qua­li­tat del pro­fes­so­rat.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: