Calendari 2012 sobre Competències Bàsiques

CEAPA ha editat per a l’any 2012 un calendari molt particular: creat i pensat per ser usat en la llar .

Es tracta del calendari 2012 sobre competències bàsiques . És un calendari en què, per a cada dia del mes, trobarem unatasca lligada a competències que orienta els pares i mares, i a la família en general, sobre quin tipus d’activitats poden escometre amb els noi/es a casa per treballar d’aquesta manera a la llar les diferents competències bàsiques donant continuïtat, d’aquesta manera, a la tasca exercida pel professorat a l’aula.

A continuació es recullen algunes nocions elementals sobre les competències bàsiques i breu descripció de la utilitat i mode d’ús suggerit per CEAPA per al calendari:

Què són les competències bàsiques?

Són aquells coneixements i habilitats que ens doten de la cultura comuna imprescindible, que ha d’adquirir un ciutadà, i l’alumnat en la seva etapa escolar, per resoldre tasques de la vida real que li facin més culte, lliure i responsable.

Per a què serveix el calendari?

El calendari tracta de ser un joc, a manera de guia per a la família, per assajar activitats que entrenin els sabers dels nostres fills i filles, i augmentin les oportunitats d’èxit de la vida escolar i social.

En cada dia del mes trobarem una tasca lligada a una competència que et donarà pistes sobre quin tipus d’activitats poden realitzar les famílies per treballar a casa les competències bàsiques, i així, complementar el treball que el professorat faci sobre les mateixes a l’escola.

Llistat de competències

Les vuit competències bàsiques , proposades per la Unió Europea i recollides en la LOE (Llei Orgànica d’Educació), són:

1. Competència en comunicació lingüística

Aquesta competència es refereix a la utilització del llenguatge com a instrument de comunicació oral i escrita, de representació, interpretació i comprensió de la realitat, de construcció i transmissió del coneixement i d’organització i autoregulació del pensament, les emocions i la conducta. També inclou l’habilitat d’expressar i interpretar conceptes, així com la de comunicar-se de manera apropiada en una àmplia varietat de situacions almenys en una llengua estrangera en finalitzar l’educació bàsica.

2. Competència en raonament lògic-matemàtic

Mitjançant aquesta competència s’adquireix l’habilitat per a la utilització dels nombres i les seves operacions bàsiques, així com dels símbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic en situacions quotidianes.

3. Competència en el coneixement i en la interacció amb el món físic

L’adquisició d’aquesta competència permet interactuar amb el món físic, tant en els aspectes naturals com en els generats per l’acció humana, per comprendre successos, predir conseqüències i millorar les condicions
de vida pròpia, de les altres persones i de la resta dels éssers vius. Això implica la conservació i millora del patrimoni natural, l’ús responsable dels recursos, la cura del medi ambient, el consum racional i la protecció de la salut individual i col · lectiva.

4. Tractament de la informació i competència digital

Aquesta competència comporta l’obtenció crítica d’informació utilitzant diferents estratègies i suports, la seva transformació en coneixement i l’adequada transmissió mitjançant un conjunt de recursos que van des de tècniques i llenguatges determinats fins les possibilitats ofertes per les tecnologies de la informació i la
comunicació. La competència comporta així mateix fer ús habitual dels recursos tecnològics disponibles per resoldre problemes reals de manera eficaç.

5. Competència social i ciutadana

Aquesta competència proporciona les destreses necessàries per comprendre la realitat social del món, ensinistrar-se en l’anàlisi del passat històric i dels problemes actuals, preparant així per a la convivència en una societat plural i contribuir a millorar. Això implica formar a les persones per a l’assumpció i pràctica d’una ciutadania democràtica mitjançant el diàleg, el respecte i la participació social, responsabilitzant-se de les decisions adoptades.

6. Competència cultural i artística

A través d’aquesta competència l’alumnat podrà apreciar, comprendre i valorar de manera crítica la variada gamma de manifestacions culturals i artístiques, familiaritzant-se amb aquestes mitjançant el gaudi i la seva contribució per conservar i millorar el patrimoni cultural i artístic. Suposa el domini de les destreses necessàries per a l’expressió d’idees, experiències o sentiments de forma creativa.

7. Competència per aprendre a aprendre

Implica aquesta competència l’inici en l’aprenentatge i la possibilitat de continuar de manera autònoma, prenent consciència de les pròpies capacitats intel · lectuals, de les estratègies adequades per desenvolupar-les i del propi procés d’aprenentatge. Són crucials per a adquirir aquesta competència la motivació, la confiança de l’alumnat en si mateix, l’autoavaluació, la cooperació, etc.

8. Autonomia i iniciativa personal

Amb aquesta competència es pretén que l’alumnat, d’una banda, prengui decisions amb criteri i desenvolupi l’opció triada assumint les conseqüències, adquireixi habilitats personals com l’autonomia, creativitat, autoestima, autocrítica, iniciativa, el control emocional i, d’altra banda, sàpiga aprendre dels errors.


Més informació sobre el calendari

A més de les vuit competències, en el calendari s’ha inclòs quatre exemples de projectes realitzats per l’escola, la família i la comunitat portats a terme per diferents especialistes i centres educatius:

  • Un projecte genèric que adaptat serveix per a totes les etapes denominat “L’ús de la televisió”.
  • Un projecte de secundària denominat “Els mites clàssics”.
  • Un projecte de primària denominat “Museus etnogràfics”.
  • Un projecte d’educació infantil anomenat “La meva ciutat-Ajuntament”.

Pots trobar documentació sobre els mateixos en el propi calendari.

Tots ells mostren exemples de com és possible treballar les competències bàsiques amb la cooperació de tots els membres de la comunitat educativa.

Amb aquest calendari estarem a tasca dos tot l’any.

En nom de tot l’equip que formem la Xarxa de Bones Pràctiques 2.0 desitgem un:

Feliç any 2012 a tota la comunitat educativa espanyola!

TRADUCCIÓ DEL POST “Calendario 2012 sobre Competencias Básicas” EN “http://recursostic.educacion.es

%d bloggers like this: