Les expectatives acadèmiques de l’alumnat, factor determinant per l’èxit escolar

 Autor “Faro” (http://www.e-faro.info).

El factor més important a l’hora de determinar el èxit escolar són les pròpies expectatives acadèmiques de l’alumnat, és a dir, l’interès per cursar una titulació universitària o un Cicle Formatiu de Grau Superior . El segueixen variables com el nivell d’estudis dels pares i del nombre de llibres que hi ha a casa . En canvi, ni el centre triat, ni la repetició de curs, ni la comunitat autònoma on es visqui es postulen com a condicionants importants.

Un altre aspecte interessant és que és notable la importància de la relació entre l’alumnat i els docents i les actituds dels estudiants amb el professorat i la resta dels companys

Aquestes són algunes de les principals conclusions de la Avaluació General de Diagnòstic 2010 , realitzada entre estudiants de 2n d’ESO de les 17 comunitats autònomes i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

L’avaluació es va dur a terme el 2010 a una mostra de 29.154 alumnes de 2n d’ESO (que van realitzar exercicis escrits i proves de comprensió oral a partir d’arxius d’àudio), i també a 4488 professors i 843 directors de centre (a través de qüestionaris). En l’exercici van participar en total 870 centres espanyols.

La finalitat d’aquest estudi és obtenir dades representatives de la situació de l’educació en les diferents comunitats autònomes i en el conjunt de l’Estat. Per aconseguir-ho, s’han avaluat quatre competències bàsiques en el currículum escolar: a) comunicació lingüística , b) matemàtica , c) coneixement i interacció amb el món físic , id) social i ciutadana.

Segons el Ministeri d’Educació, pel que fa a competències bàsiques, el 83% del alumnat estaria en els nivells considerats suficients perquè afronti amb èxit la formació posterior, la vida laboral i l’exercici de la ciutadania. Mentre que un 17% es troba en els nivells de rendiment més baixos.

L’informe conclou que l’estudiant envoltat de persones amb nivells educatius més alts arriba millors resultats.

A més, encara que el nivell és bastant uniforme en totes les comunitats autònomes, es mostra que hi ha una relació elevada entre els resultats obtinguts en cada comunitat autònoma i factors associats a aquesta comunitat, com ara el nivell d’estudis assolit per la seva població adulta o la seva taxa de graduats en ESO.

Redacció de Educaweb.com 7/7/2011

 Autor “Faro” (http://www.e-faro.info).

%d bloggers like this: