MERCAT DE PRIMAVERA: NORMES DE FUNCIONAMENT

Normes de funcionament del mercat de primavera (pdf)

NORMES DE FUNCIONAMENT DEL MERCAT DE PRIMAVERA

 Les “empreses” podran ser unipersonals (una persona) o solidàries (més d’un soci)

 Les “empreses” hauran de tenir un nom comercial.

 Les “empreses” hauran de lliurar la butlleta d’inscripció abans del dia 30 d’abril.

 Els socis hauran d’adjuntar el seu “contracte de societat”, és a dir, com es distribuiran la feina i possibles beneficis, signat per tots els membres i lliurar-lo el mateix dia 9 de maig (Als interessat se’ls proporcionarà dos models, que es poden modificar si cal)

 Les “empreses” hauran de tenir un responsable major de 14 anys, alumne o pare/mare d’alumne.

 Les “empreses” son responsables de la cura del material posat a la seva disposició (una taula i dues cadires)

 Els tipus de productes seran de segona mà que estiguin en bon estat. Es recomana que aquests articles a vendre estiguin relacionats amb la infantesa.

 Els articles a intercanviar no podran ser “inadequats” segons el criteri de l’AMPA, i d’acord amb l’ideari de l’escola (pornografia, articles piratejats, begudes alcohòliques, etc.). El Comitè organitzador tindrà la potestat de retirar qualsevol material que consideri no adequat.

 No es pot pagar amb diners reals. La moneda pels intercanvis és l’Euroipse, que es podrà adquirir al Banc del Mercat a raó d’un Euroipse = un euro.

 Els Euroipses es podran utilitzar per totes les transaccions que es generin, i tantes vegades com es vulgui.

 El Banc del Mercat canviarà els Euroipses resultat de les vendes a raó d’un Euroipse = 0,90 euros, l’altre 0,10, en concepte d’impost, serà donat a la fira de la solidaritat.

 El preu de les mercaderies serà fixat lliurament per les parts. Es recorda que a preu més alt, més difícil vendre donada la competència. Els preus poden canviar al llarg del matí previ acord entre els socis i sòcies.

 Per començar l’activitat i disposar de canvi, els “empresaris” hauran de canviar 10 euros per Euroipses.

 Les parades s’adjudicaran per sorteig entre totes les sol•licituds el mateix dia 9 de maig.

 Les parades hauran d’estar mínimament decorades, establint-se un premi per la millor decoració.

 La parada no pot estar desatesa en cap moment. El Comitè Organitzador no es fa responsable d’objectes desapareguts.

 Qualsevol litigi durant la celebració del Mercat, o qüestió interpretativa d’aquestes normes, serà resolt pels membres Comitè Organitzador, presents en el Mercat.

 Model d’estatuts d’una societat civil privada (.doc)

No ha de servir d’exemple, però està bé
aquest vídeo sobre un conegut mercat de Barcelona.

%d bloggers like this: