Barcelona reinventa la Formació Professional.

Guia de la Formació Professional a Barcelona – FP 2011-2012 (pdf)

Siguem realistes. Cal admetre que davant l’actual conjuntura econòmica hi ha  una generació de joves que afronten amb angoixa el moment  d’incorporar-se al món laboral. No obstant això, hi ha motius per mirar  el futur amb esperança i il·lusió. Malgrat les taxes elevades d’atur  encara costa trobar persones formades en certs àmbits, i diversos  estudis demostren que en el nou model econòmic que s’està gestant l’FP  tindrà un paper fonamental.

És per això que l’oferta formativa d’FP a  Barcelona està planificada per donar resposta a les necessitats del  teixit econòmic i productiu de la ciutat. La ciutat de Barcelona ofereix  unes titulacions d’alt valor afegit per formar professionals  qualificats que seran capaços no només de trobar feina sinó també de  participar en la necessària transformació dels sectors. Aquesta aposta  és essencial per incrementar la competitivitat de les empreses de la  ciutat i atreure les inversions de companyies internacionals que busquen  talent.

Les dades de l’Anuari FP 2010 de la Fundació BCN Formació  Professional indiquen que els graduats d’FP esquiven millor l’atur. Una  bona mostra d’això és l’evolució positiva de la taxa de matriculacions,  amb un creixement del 19% en el curs 2009-2010, i les taxes d’inserció  laboral dels estudiants d’FP.

ARA.CAT – BEATRIZ ARIAS

http://www.youtube.com/user/fundaciobcnfp

%d bloggers like this: