Ajuts de menjador escolar. Convocatòria curs 2010-2011

L’alumnat de P-3 a 4t d’ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos baixos pot sol·licitar l’ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.

Caracterísitiques de la convocatòria 2010-2011

Les característiques de la convocatòria del curs 2010-2011 responen a la necessitat d’atendre especialment les possibles circumstàncies sobrevingudes com a conseqüència de la crisi econòmica i són les següents:

S’atorguen ajuts de 3€ i també de 4€ per a les rendes més baixes. Per a les famílies beneficiàries d’ajuts de 4€ es podran atorgar ajuts extraordinaris que complementin l’ajut concedit quan es donin circumstàncies de necessitat severa.

Es pot sol.licitar l’ajut en base als ingressos familiars actuals (2009) si aquests són manifestament inferiors als de 2008.

Durant el període obert (durant el curs) s’atendran sol.licituds no sols d’alumnat de nova incorporació, sinó també d’alumnat ja escolaritzat derivades de circumstàncies sobrevingudes durant el curs en la situació econòmica familiar.

S’estableix un llindar per sobre del qual no es poden sol.licitar ajuts a fi de dedicar els ajuts als segments de rendes més baixes.

La taula de baremació, fixa 15 segments per tal de discriminar millor la puntuació de les sol.licituds per decidir el tall d’adjudicació i el de 3 a 4€.

Es simplifica al màxim la documentació a presentar al sol·licitar els ajuts. 

Informació i documentació

Termini de presentació de les sol·licituds: del 7 al 22 de juny de 2010, ambdós inclosos.
Full informatiu (PDF 159 KB)

Formulari de sol·licitud (303 KB)

Normativa

DOGC Núm. 5634 – 21.5.2010 Resolució del Consorci d’Educació de Barcelona per la qual s’aproven les bases per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la ciutat de Barcelona, i s’obre la convocatòria per al curs escolar 2010-2011.

%d bloggers like this: