Guia sobre l’acolliment familiar.

Guia sobre l’acolliment familiar (pdf)

Publicacions del Departament
Registre

Domenech Bresca, Ana. Guia sobre l’acolliment familiar. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d’Acció Social i Ciutadania, Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció , 2009

Descripció:

L’acolliment familiar té com a objectiu proporcionar un entorn familiar i tot el que això implica (afecte, atenció individualitzada, nous models i referents familiars, etc.) a un infant que ho necessita durant un temps determinat mentre la seva família d’origen no en pot tenir cura a causa d’una situació difícil. Aquesta guia sobre l’acolliment familiar explica les diferents maneres d’acollir, qui pot fer-ho i com s’ha de sol·licitar. També inclou consells pràctics per a la família acollidora i una relació d’adreces i telèfons d’utilitat.

Número normalitzat: DL: B-43.509-2009

Arxiu associat: Feu clic per descarregar-lo

Observació: Exemplar consultable a DIXIT (http://dixit.gencat.cat/portal/index.html).

%d bloggers like this: